Elektronske fakture - slanje eRačuna (eFaktura) brzo i pouzdano

Servis koji vam pruža mogućnost slanja eRačuna (elektronskih faktura) putem naše veb aplikacije ili iz vašeg knjigovodstvenog rešenja.

Šta je elektronska faktura?

Faktura (račun) se smatra formalnim dokumentom koji se izdaje kupcu od strane prodavca ili dobavljača. Ovim dokumentom se zahteva plaćanje za prodaju robe ili pružanje usluga. Nakon stupanja na snagu Zakona o elektronskom fakturisanju uvodi se nova zakonska regulativa koja definiše pojam – Elektronsko fakturisanje, odnosno elektronske fakture.

Elektronska faktura (eRačun) predstavlja zakonski dokument koji se izrađuje, prima i obrađuje elektronskim putem. Da bi bila validna potrebno je da ima spoljašnju (PDF) i unutrašnju (XML) strukturu. Kao celovit dokument sa navedenim strukturama ona se prosleđuje u državni SEFSistem elektronskih faktura.

Primer elektronske fakture (PDF i XML struktura)

PDF struktura el. fakture
PDF - Spoljašnji element koji predstavlja vizuelizaciju eFakture i uglavnom je poslovna zajednica upoznata sa ovom strukturom.
XML struktura el. fakture
XML – Unutrašnji (prateći) element koji omogućuje da se podaci iz spoljašnjeg elementa obrade od strane računara na brz i siguran način garantujući da će svi podaci biti bezbedno dostavljeni krajnjem komitentu.

Struktuirani oblik vs. Nestruktuirani oblik

Struktuirane elektronske fakture ubrzavaju proces fakturisanja – od porudžbine do plaćanja. Ovakav uređen oblik fakture možemo posmatrati kao skup bitnih poslovnih informacija u organizovanom tekstu koje je moguće prepoznati od strane korisnika, ali i od strane baze podataka.

Korišćenje strukturirane e-fakture znači da suprotno neformatiranom tekstu u elektronskom obliku, strukturirana e-faktura ima unapred definisan format koji je poznat trgovinskim partnerima i koji omogućava njihovim sistemima da obrade podatke koje ona sadrži na brz i automatizovan način.

Obavezni elementi elektronske fakture

1) MB (matični broj), naziv, adresu, PIB (poreski identifikacioni broj) i poslovni račun izdavaoca;

2) MB (matični broj), naziv, adresu, PIB (poreski identifikacioni broj) i poslovni račun primaoca;

3) Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS) izdavaoca;

4) Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS) primaoca, ukoliko je primalac korisnik javnih sredstava koji se nalazi na spisku korisnika javnih sredstava;

5) Redni broj e-fakture;

6) Datum izdavanja e-fakture;

7) Datum avansne uplate, ukoliko se radi o e-fakturi za avansno plaćanje;

8) Datum prometa dobara ili pružanja usluga, ukoliko se ne radi o e-fakturi za avansno plaćanje;

9) Iznos avansnih plaćanja, ukoliko je bilo avansnih plaćanja koja su se odnosila na jednu ili više stavki sa e-fakture.

10) Šifru i/ili naziv dobara ili usluge za svaku stavku sa e-fakture i količinu i jedinicu mere za isporučena dobra, odnosno obim pruženih usluga za svaku stavku sa e-fakture;

11) Vrednost za svaku stavku sa e-fakture pojedinačno;

12) Ukupan iznos za plaćanje;

13) Instrukcije za uplatu;

 

*Napomena: Izdavalac e-fakture može priložiti i prateću elektronsku dokumentaciju koja je od značaja za bilo koju zainteresovanu stranu, a koja dodatno pruža uvid u isporuku, izvršenje usluga ili bilo koji drugi dokaz koji je potreban primaocu ili pošiljaocu.

Zakon o elektronskom fakturisanju - Tumačenje

Ko ima obavezu izdavanja elektronske fakture?

 1. Subjekti privatnog sektora po osnovu međusobnih transakcija;
 2. Subjekt privatnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom javnog sektora;
 3. Subjekt javnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom privatnog sektora;
 4. Subjekti javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija;
 5. Poreski punomoćnik stranog lica u Republici Srbiji, u smislu propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora.

Ko ne podleže obavezi izdavanja e-fakture?

 1. Subjekt koji vrši promet na malo i/ili prima avans za promet na malo;
 2. Subjekt koji ima ugovornu obavezu prema korisnicima sredstava iz međunarodnih sporazuma;
 3. Subjekt koji vrši nabavku ili remont naoružanja i vojne opreme, bezbednosno osetljive opreme ili ima vezu sa njima kroz povezane nabavke dobara i usluga.

Šta je sistem elektronskih faktura (SEF)?

Sistem elektronskih faktura je informatičko-tehnološko rešenje kojim upravlja centralni informacioni posrednik i preko koga se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje elektronskih faktura, kao i evidentiranje obračuna PDV-a. Registraciju na SEF-u vrši zakonski zastupnik subjekta.

Kada se promet dobara ili usluga vrši prema stranim licima, da li je potrebno da se e-faktura izdaje prema SEF-u?

Zakon o elektronskom fakturisanju u ovom trenutku ne obavezuje izdavanje e-faktura subjektima iz inostranstva.

Zakonski standard elektronske fakture

Zakon o elektronskom fakturisanju predvideo je 2 standarda eFaktura (srpski i evropski), da bi kasnije podzakonskim aktima, izjednačio ova dva standarda i prihvatio standard XML UBL 2.1.

Šta je informacioni posrednik?

Informacioni posrednik je pravno lice koga, posle dobijene saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija, subjekt javnog ili privatnog sektora može u skladu sa ugovorom angažovati za usluge izdavanja, evidentiranja, obrade, slanja i primanja elektronskih faktura i prateće dokumentacije. Poslovanje informacionog posrednika predviđeno je čl. 13 Zakona o eFakturisanju, kao i podzakonskim aktima.

Informacioni posrednik je odgovoran za izdavanje, evidentiranje, obradu, slanje, primanje i čuvanje elektronskih faktura, kao i prateće dokumentacije. Informacioni posrednik snosi odgovornost za poslate dokumente polisom osiguranja u vrednosti od 5.000.000 EUR.

Kada je e-faktura dostavljena krajnjem komitentu?

E-faktura se smatra dostavljenom onog trenutka kada je izdata putem SEF-a, međutim status elektronske fakture ne možete pratiti putem SEF-a. Informacioni posrednik vam u tome pomaže tako što obezbeđuje mogućnost uvida u status fakture (dostavljeno, nije dostavljeno, preuzeto, nije preuzeto). Ukoliko krajnji komitent ne preuzme e-fakturu u roku od 7 radnih dana, informacioni posrednik uspostavlja komunikaciju sa komitentom kako bi izdavaocu e-fakture pružio informaciju o razlozima za zbog kojih nije preuzeta.

Rok za prihvatanje, osporavanje ili odbijanje elektronske fakture?

Krajnji komitent ima pravo da prihvati ili odbije e-fakturu u roku od 15 dana od slanja fakture od strane izdavaoca.

Ako subjekt javnog sektora ne prihvati ili ne odbije elektronsku fakturu u ovom roku, e-faktura se smatra prihvaćenom.
Ukoliko subjekt privatnog sektora ne prihvati ili ne odbije e-fakturu u ovom roku biće ponovo obavešten da je ista izdata. Zatim se otvara dodatni rok od 5 dana i ukoliko ne prihvati ni u dodatnom roku smatraće se da je faktura odbijena.

Rok za čuvanje e-faktura?

SEF trajno čuva elektronske fakture izdate ili primljene od strane subjekata javnog sektora.
Obaveza čuvanja e-fakture izdate i primljene od strane subjekta privatnog sektora je 10 godina od isteka godine u kojoj je izdata e-faktura.

Obavezni rokovi za prelazak na sistem elektronskog fakturisanja

 1. Obaveza subjekta javnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu u skladu sa ovim zakonom, kao i obaveza izdavanja elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora, primenjuju se od 1. maja 2022. godine.
 2. Obaveza subjekta javnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu privatnog sektora, u skladu sa ovim zakonom, primenjuje se od 1. jula 2022. godine.
 3. Obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora, u skladu sa ovim zakonom, primenjuje se od 1. maja 2022. godine.
 4. Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora primenjuje se od 1. jula 2022. godine.
 5. Odredbe ovog zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora primenjuju se od 1. januara 2023. godine.

Kazne za ne evidentiranje elektronskih faktura 

Zakon o elektronskom fakturisanju propisuje kazne za povredu obaveza izdavanja, prijema i čuvanja elektronskih faktura kao i za korišćenje podataka u svrhe koje nisu propisane zakonom. Raspon kazni je od 50.000 do 2.000.000 dinara, a može se kazniti pravno lice - subjekt privatnog ili javnog sektora, preduzetnik, informacioni posrednik, kao i odgovorna lica u pravnim licima. Kaznene odredbe propisane su u članovima 18-21.

Elektronsko fakturisanje
Tradicionalni način fakturisanja vs. Elektronsko fakturisanje

Zašto eFaktura?

Uvođenjem eFakture automatizujete svoje poslovanje, pravite značajne poslovne uštede i štitite životnu sredinu izbacivanjem papira iz upotrebe.

Pogledajte kratko video uputstvo i saznajte više o samom postupku slanja:

Digitalizujte svoje poslovanje

Aktivirajte uslugu eRačun i započnite digitalizaciju svog poslovanja!

Prednosti eFakture

Visoka stopa preuzetih računa

Najveća prednost servisa Moj-eRačun je izuzetno visoka stopa preuzetih eFaktura koja iznosi čak 99,5% za to je zaslužna profesionalna korisnička podrška servisa.

Status preporučene pošiljke

Svaka eFaktura poslata putem servisa Moj-eRačun ima status preporučene pošiljke. Znate tačno vreme kada je poslata eFaktura preuzeta i kada počinje teći valuta plaćanja.

Moj-eRačun mreža

Moj-eRačun usluga je integrisana u više od 150 računovodstvenih programa. Ukoliko ne koristite računovodstveni program, eFakture možete slati putem naše "Kreiraj" aplikacije.

Intuitivni interfejs

Putem intuitivnog interfejsa pratite statuse elektronskih faktura (poslata, dostavljena, nedostavljena) i jednostvno ih pretražujte. Zaglavlje je prilagođeno kako za korisnike sa osnovnim informatičkim znanjem tako i za napredne korisnike.

Zakonska regulativa

Svaka eFaktura overena je aplikativnim sertifikatom i vremenskim žigom, što ih čini pravosnažnim prema Zakonu o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju i Zakonu o računovodstvu.

Primanje eFakture u računovodstveni program

Primanje eFaktra predstavlja prvi korak prema stvaranju modernog, brzog, i konkuretnog preduzeća. Svaka faktura je dostupna na jedan klik.

Proverite ostale eDokumente

Pored eRačuna, putem servisa Moj-eRačun možete razmenjivati i druge eDokumente