Budite spremni za 01. januar 2023.

Prema izjavama zvaničnika iz Ministarstva Finansija Republike Srbije, neće biti odlaganja poslednjeg roka za prelazak na e-fakturisanje. Što znači da 01. januar donosi sa sobom talas digitalizacije koji će važiti za gotovo sve privredne subjekte.

Šta kaže Zakon?

Zakonska regulativa u okviru Zakona o elektronskom fakturisanju proširuje mere i nalaže obavezno fakturisanje preko SEF-a (sistem elektronskih faktura). Implementacijom ovog zakona slanje elektronskom poštom i štampanje faktura u pdf-u više neće biti praksa, i eFaktura će postati jedini validan dokument.

 

Iako može delovati kompleksno, celokupna procedura prelaska na elektronsko poslovanje može biti veoma jednostavna – uz Moj eRačun. Kao pravi partner za digitalizaciju, tu smo da Vam pružimo podršku na svakom koraku i omogućimo da Vaše poslovanje bude u skladu sa svim zakonskim izmenama, bez opstrukcija, i sa značajnom uštedom vremena i novca.

 

Važno je da se na vreme upoznate sa terminologijom, zakonima i detaljima kako biste blagovremeno doneli pravu odluku.

Čemu služi i šta je SEF (sistem elektronskih faktura)?

SEF je tehnološko rešenje - platforma Ministarstva Finansija Republike Srbije koje služi za slanje, primanje, obradu i čuvanje e-faktura. Putem tog rešenja šaljete fakture Vašim klijentima.

Ko je u zakonskoj obavezi da elektronsko fakturisanje obavlja preko SEF-a?

 • svi privredni subjekti u javnom sektoru
 • svi privredne subjekte u privatnom sektoru koji su u sistemu PDV-a

Ko nije u zakonskoj obavezi da koristi SEF?

 • privredni subjekt koji nije u javnom sektoru
 • privredni subjekt koji nije u sistemu PDV-a

Da li se SEF može koristiti dobrovoljno?

Naravno. Dobrovoljni korisnik SEF-a je u zakonskom okviru:

 • obaveznik koji plaća porez na prihod od samostalne delatnosti
 • obaveznik koji plaća porez na dobit pravnih lica

 

Ukoliko ste dobrovoljni korisnik SEF-a, obavezno je da ga koristite dve godine, odnosno celu tekuću i narednu kalendarsku godinu.

Šta ovo znači za portal Centralnog registra faktura?

Od 16.12.2022. svaki korisnik će morati samostalno da bira da li će faktura ići u Centralni registar faktura više ili ne.

Ukoliko ste u sistemu PDV-a, da li ste u obavezi da evidentirate e-račun koji ste dobili od privrednog subjekta koji nije u sistemu PDV-a kroz SEF?

Ukoliko promet vrši privredni subjekt koje nije u sistemu PDV-a, izdavanje e-računa nije obavezno. Samim tim, niste u obavezi da dati e-račun evidentirate u SEF-u, jer za njega ne postoji obaveza oporezivanja PDV-a.

Šta je elektronska faktura
(e-faktura)?

To je dokument koji se izrađuje, šalje, prima, obrađuje i arhivira u strukturiranom elektronskom formatu koji omogućava njegovu automatsku i elektronsku obradu.

Koji je format e-fakture?

Prema Zakonu o elektronskom fakturisanju podrazumeva fakturu koja sadrži spoljašnju strukturu (PDF) i unutrašnju strukturu u XML formatu.

XML format je propisan zakonom, a popunjava se po UBL 2.1 standardu - EN 16931-1 – standard SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020 koji je identičan evropskom standardu EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020 i koji je određen kao srpski standard.

Da li se moguće uneti i poslati više e-računa istovremeno u XML formatu?

Ako sistem elektronskih faktura pristupa neposredno, fakture se ne mogu masovno unositi i slati u XML formatu. Sve detalje o XML formatu i API-ju možete naći na https://www.efaktura.gov.rs u sekciji “Instrukcije”.

Šta su obavezni elementi e-fakture (e-računa)?

 • Naziv izdavaoca i primaoca e-računa
 • Adresa izdavaoca i primaoca e-računa
 • PIB izdavaoca i primaoca e-računa
 • Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava JBKJS
 • Matični broj izdavaoca i primaoca e-računa
 • Mesto izdavanja e-računa
 • Datum izdavanja
 • Redni broj (jedinstven za poreskog obveznika)
 • Podatke o vrsti i količini isporučenih dobara i obimu izvršenih usluga
 • Vrednost za svaku stavku e-računa
 • Podatak o datumu prometa dobara i usluga
 • Iznos avansnih plaćanja ukoliko ih je bilo
 • Datum avansne uplate
 • Podatak o iznosu osnovice
 • Podatak o poreskoj osnovici
 • Podatak o iznosu PDV koji je obračunat na osnovicu
 • Ukupan iznos e-računa
 • Instrukcije za plaćanje
 • Napomena o odbredbi ZPDV na osnovu koje nije obračunat PDV
 • Napomena da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate

Koje su prednosti elektronskog fakturisanja putem informacionog posrednika?

 • Visoka stopa preuzetih računa (99,5%)
 • Status preporučene pošiljke
 • Intuitivni interfejs
 • Mreža računovodstvenih programa
 • Usklađenost prema zakonskoj regulativi

Koji su rokovi za (ne) prihvatanje e-računa?

Kada se šalje javnom sektoru, javni sektor ima rok od 15 dana da prihvati ili odbije e-račun. Ako se u datom roku ne izjasni, e-račun će se smatrati prihvaćenim. Kada se šalje privatnom sektoru, klijent ima rok od 15 dana da prihvati ili odbije e-račun. Po isteku datog roka, rok se produžava za 5 dana a primalac će dobiti podsetnik da ima e-fakturu na čekanju. Ukoliko se ni tada ne izjasni, e-račun će se smatrati odbijenim.

Koji datum se smatra datumom dostavljanja?

Datum dostavljanja smatra se trenutak izdavanja e-računa. Važno je napomenuti da nezavisno od toga da li je e-račun prihvaćen ili odbijen, obaveza plaćanja se mora izvršiti inače platilac podleže postupku utuženja.

Da li se može promeniti datum slanja e-računa?

Datum na e-računu se sistemski kreira i ne može se menjati. Datum slanja je ujedno i datum izdavanja e-računa.

Koji je status predračuna (profaktura) u SEF-u?

Predračuni ne podležu evidentiranju u SEF niti se izdaju preko njega. Oni se zakonski tretiraju samo kao ponuda, bez obaveze za isplatu na osnovu prometa dobara ili usluga.

Kako se uklanja e-račun iz SEF-a?

E-račun se može ukloniti iz SEF-a jedino ukoliko je u statusu “nacrt”.

Šta je sa storno računima?

Storno račun je vezan za jedan ili više e-računa, i mora da sadrži sledeće elemente:

 • Podatke o izdavaocu
 • Podatke o primaocu
 • Podatke o dokumentu
 • Broj e-računa koji se stornira
 • Datum početka i završetka vremenskog perioda
 • Knjižno odobrenje potpisano od strane klijenta

Koje su zakonske kazne za ne-evidentiranje ili neadekvatno rukovođenje e-računima u SEF-u?

Zakonski obaveze su striktne za njihovo nepoštovanje. Propisane kaznene regulative koje sleduju ukoliko se fakturisanje obavlja mimo definisanih parametara se kreću od 200.000-2.000.000 RSD.

Kaznene odredbe propisane su u članovima 18-21. Zakona o elektronskom fakturisanju.

Šta je i koja je uloga sertifikovanog informacionog posrednika?

Informacioni posrednik je pravno lice koje je zvanično sertifikovano od strane Ministarstva Finansije Republike Srbije da izdaje, evidentira, obrađuje, šalje i prima e-račune i ostale e-dokumente. Moj eRačun je trenutno prvi i jedini sertifikovani informacioni posrednik.

Ovo znači da ne samo da Vam omogućavamo jednostavno i efikasno rukovođenje celokupnog elektronskog poslovanja, već da u potpunosti garantujemo i preuzimamo na sebe odgovornost svih procedura, uz praćenje i poštovanje svih aktuelnih zakonskih regulativa.

Moj eRačun je najveća mreža u centralnoj i jugoistocnoj Evropi za razmenu elektronskih računa i ostalih eDokumenata između dobavljača i kupaca.

Poverljivost podataka

Sertifikovani informacioni posrednik je u obavezi da podatke o ličnosti obrađuje i štiti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Tu smo da Vam pomognemo.

Kontaktirajte nas na prodaja@moj-eracun.rs ili putem telefona 011 43 50 565