Prednosti eRačuna možemo gledati i kroz prizmu sigurnosti jer za razliku od papirnog, eRačun je preporučena pošiljka, nepodložan manipulacijama i izmenama i uvek dostupan za pregled i obradu.

Uvođenje eRačuna u potpunosti menja način na koji ste dosad poslovali – nabolje. Iako čini tek četvrtinu knjigovodstvenih dokumenata uobičajenih u poslovanju neke firme, ipak je najrašireniji dokument s kojim se susrećemo. Zamenom papirnih u elektronske račune menjamo čitav niz nekorisnih radnih procesa koji su prepoznati kao najveći generatori troška.

Koja je korist eRačuna?

Korist slanja i prijema eRačuna je višestruka, posebno na strani primaoca eRačuna koji može automatski preuzeti jedan ili stotine računa odjednom u svoj računovodstveni program. Posao prepisivanja svih podataka sa računa trajao bi satima, no strukturirani eRačun poslat putem servisa Moj-eRačun čitljiv je trenutno u više od 100 ERP i računovodstvenih softvera. Prednosti slanja eRačuna možemo gledati i kroz sigurnost jer za razliku od papirnog, eRačun je preporučena pošiljka, overen aplikativnim sertifikatom i vremenskim žigom, nepodložan manipulacijama i izmenama, zaštićen u servisima mojDMS i moj-eArhiv i uvek dostupan za pregled bez obzira gde se nalazili.

Vreme potrebno za uvođenje eRačuna?

Od trenutka kad se odlučite zameniti nekorisne radne procese za benefit bespapirnog poslovanja kroz eRačun, može proći jedan ili nekoliko dana. Ovde je reč isključivo o tome koristite li računovodstveni ili ERP softver, kolika je baza primaoca vaših eRačuna i koliko efikasne hodograme u poslovanju imate. Kroz celi proces vodiće vas korisnička podrška servisa Moj-eRačun, što znači da je uvođenje eRačuna gotova čim se usklade vaše potrebe s procesima koje digitalno poslovanje omogućuje.

Da li je PDF digitalni dokument i zašto on nije eRačun?

PDF je digitalni dokument, ali nije eRačun jer nije strukturirani (XML) dokument i ne omogućuje primaocu automatsku obradu, niti vama daje sigurnu potvrdu da ga je primljen od strane kupca. Uloga informacionog posrednika je da uskladi račun sa zakonskim normama Zakona o elektronskom fakturisanju, proveri verodostojnost pošiljaoca i celovitost primljenog sadržaja i da vam nedvosmisleno dostavi informaciju o prijemu eRačuna.

Šta sa ostalim papirnim dokumentima ako uvedem eRačun?

Ostale papirne dokumente zamenićete njihovim digitalnim verzijama. Praksa je pokazala kako više od 90% korisnika usvoji i ostale digitalne dokumente u prva tri meseca primene eRačuna iz istih razloga koji su ranije istaknuti, a to su prijem i obrada svih dokumenata kroz servis mojDMS, čuvanje svih ulaznih dokumenata u moj-eArhiv, veći nadzor nad primljenim i poslatim dokumentima, overa sertifikatima informacionog posrednika i dostupnost na jednom mestu sa bilo koje lokacije.

Osim eRačuna, servis Moj-eRačun pruža vam uslugu razmene i drugih digitalnih dokumenata po najvećim sigurnosnim standardima:  eOtpremnice, eOdobrenja, eZaduženja i drugih elektronskih dokumenata. 

2 Comments

  1. […] radnje prepoznali su prednost automatizacije poslovanja kroz eRačun, posebno iz perspektive primalaca eRačuna koji posluju s velikim brojem […]  2. […] procesa kroz digitalne kanale, a jedan od tih poslovnih procesa za mikro, male i velike firme je i izdavanje e-računa. Srbija je u ovom segmentu u fazi priprema pred primenu Zakona o elektronskom fakturisanju, ali […]